آثاری که در حوزه هنرهای زیبا قرار می گیرند و برای زیبایی و تزئین است.

نقاشی، مجسمه، تذهیب، نگارگری