صنایع دستی که در زندگی روزمره ما هستند و هر لحظه با آن ها تامل هستیم.

سفال و سرامیک، هنرهای فلزی، هنرهای چوبی، شیشه و آبگینه، آینه، چرم، منسوجات، حصیر