سایتهای مهم علمی،پژوهشی - فروشگاه آنلاین هنرزی honarzi

معرفی سایتهای مهم علمی،پژوهشی

معرفی سایتهای مهم علمی،پژوهشی

لیست موزه های دنیا

https://www.honarzi.ir/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7/

دانلود رایگان کتاب

www.ketabnak.com www.98ia.com
www.takbook.com www.irpdf.com
www.parsbook.org www.irebooks.com
www.farsibooks.ir www.ketabesabz.com
www.readbook.ir

 

بانکهای اطلاعاتی

www.daneshyar.net www.digitallibraryplus.com
www.umi.com/pqdauto www.search.ebscohost.com
www.sciencedirect.com www.emeraldinsight.com
www.springerlink.com www.online.sagepub.com
www.scopus.com http://apps.isiknowledge.com

 

پایان نامه های داخلی و خارجی

www.umi.com/pgdauto www.irandoc.ac.ir
www.theses.org www.mhrn.net

 

مقالات فارسی

www.civilica.com www.magiran.com
https://www.noormags.ir/ www.sid.ir

 

سایت های خارجی

کتابخانه ملی ایران، آمریکا و انگلیس www.nlai.ir

www.loc.gov

www.bl.uk

دسترسی آزاد روانشناسی و آموزش و پرورش

 

http://eric.ed.gov

 

اطلاعات عمومی کشورها www.worldatlas.com
پایگاه اطلاعات اسلامی www.seraj.ir
مقالات رایگان کتابداری و اطلاع رسانی www.infolibr.org
آرشیو مقالات از سال ۱۹۹۸ www.findarticles.com
کتابخانه الکترونیک www.digital.library.upenn.edu/books
رایانه و بانکهای اطلاعاتی فارس www.srco.ir
دانشنامه آزاد اینترنتی www.wikipedia.org
دایره المعارف بریتانیکا www.brit
دانشگاه اهايو https://etd.ohiolink.edu/ap:1:100766165341125
فلوریدا http://etd.lib.fsu.edu/ETD-db
دسترسي به متن کامل پايان نامه هاي 435 دانشگاه اروپا http://www.dart-europe.eu/basic-search.php

 

دسترسي رايگان به بانک مقالات دانشگاه کاليفرنيا http://escholarship.org
دسترسي رايگان به بانک مقالات دانشگاه TENNESSEE http://www.lib.utk.edu:90/cgi-perl/dbBro…i?help=148
دسترسي رايگان به 1,550,632 مقاله ي دانشگاهي http://www.oalib.com
دسترسي به پايان نامه هاي الکترونيکي دانشگاه ناتينگهام http://etheses.nottingham.ac.uk

/

دسترسي رايگان به کتاب ها و ژورنالهاي سايت In Tech http://www.intechopen.com
دسترسي رايگان به مقالات علمي —دانشگاه McGill http://digitool.library.mcgill.ca/R
دسترسي رايگان به مقالات علمي —مقالات 1753 ژورنال-— دانشگاه

استنفورد

http://highwire.stanford.edu
Directory of Open Access Journals http://www.doaj.org
دسترسي به مقالات و متون علمي پايگاه Proceeding of the National Academy

of Sciences

ايالت متحده ي آمريکا

http://www.pnas.org

معرفی سایتهای مهم علمی،پژوهشی

 

pdf معرفی سایت های علمی پژوهشی دنیا

 

افکار خود را به اشتراک گذارید